Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZwrot VAT

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-10 11:30:40
bułgaria, podatki, vat

O zwrot podatku od wartości dodanej uiszczonego w cenie towarów i usług kupionych w Bułgarii mogą starać się polscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Aby domagać się zwrotu bułgarskiego VAT, polscy przedsiębiorcy muszą spełnić łącznie kilka warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie zwrotu VAT podmiotom zagranicznym. Biznesmen taki musi być zarejestrowany w jednym z państw unijnych jako czynny podatnik VAT i  prowadzić działalność gospodarczą.

Ponadto, nie może posiadać w Bułgarii siedziby, oddziału, stałego zakładu, przedstawicielstwa, a także miejsca zamieszkania. Nie może również dostarczać towarów ani świadczyć usługi w Bułgarii w okresie, którego dotyczy wniosek o zwrot VAT, z wyjątkiem usług transportowych i związanych z transportem międzynarodowym, a także dostawy dóbr i usług, w wypadku których uiszczającym podatek jest usługobiorca.

Przedsiębiorca powinien też powiązać nabyte towary i usługi z opodatkowaną działalnością gospodarczą. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie w czasie, do którego odnosi się wniosek o zwrot VAT.

Procedura związana z ubieganiem się o zwrot VAT rozpoczyna się od wypełnienia formularza. Można go pobrać (w języku angielskim lub bułgarskim) ze strony: http://www.nap.bg/ospage?id=517&lang=en.

Jak w większości państw unijnych, wniosek można złożyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy przedstawiciela podatkowego. Wybór należy do przedsiębiorcy.

Jeśli zdecyduje się on na odzyskanie VAT zapłaconego za granicą za pośrednictwem przedstawiciela, musi udzielić mu pisemnego pełnomocnictwa. Jego oryginał trzeba dołączyć do wniosku. W takim wypadku wniosek musi podpisać osoba, która jest uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy. Warto pamiętać, by we wniosku kwotę do zwrotu wpisać w walucie bułgarskiej.

 

 

Ostateczny termin dostarczenia wniosku upływa 30 czerwca następnego roku po tym, w którym powstało prawo do zwrotu podatku. Nie złożenie wniosku w terminie powoduje jego automatyczne odrzucenie. Przedłużenie terminu nie jest możliwe.

Przedsiębiorca sam decyduje, za jaki okres składa wniosek o zwrot. Wniosek musi jednak obejmować co najmniej trzy kolejne miesiące danego roku (np. od 1 stycznia do 31 marca) i nie może przekraczać jednego roku kalendarzowego. Okres zwrotu może być krótszy niż trzy miesiące, jeżeli odnosi się do ostatnich miesięcy roku (np. od 1 listopada do 31 grudnia).

Wniosek może odwoływać się do faktur lub dokumentów importowych nieobjętych poprzednimi wnioskami, dotyczących transakcji sfinalizowanych w trakcie roku kalendarzowego. Jeśli zatem przedsiębiorca ma rachunki, których nie ujął w poprzednim wniosku, a sfinalizował je w trakcie roku kalendarzowego, może umieścić je w kolejnym wniosku. Nie jest natomiast dopuszczalny zwrot podatku z faktur z roku poprzedniego.

Do każdego wniosku przedsiębiorca dołącza komplet dokumentów:

 • oryginalne faktury
 • dokumenty importowe
 • rachunki
 • pokwitowania
 • rachunki lub dokumenty odprawy celnej
 • oryginalne pełnomocnictwo wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi upoważnienie – gdy przedsiębiorca jest reprezentowany przez przedstawiciela podatkowego

Do wniosku należy też dołączyć oryginalną deklarację przedsiębiorcy nierezydenta poświadczającą, że nie miał on siedziby ani nie podejmował czynności podlegających opodatkowaniu w Bułgarii w czasie, którego dotyczy składany wniosek, i że wydatki ponosił wyłącznie na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kolejnym obowiązkowym załącznikiem jest oryginalny certyfikat wydany przez polski organ podatkowy, potwierdzający status podatnika VAT w Polsce (trzeba przetłumaczyć go na bułgarski; wnioskując o wydanie zaświadczenia tej treści, należy zwrócić się do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy naczelnika polskiego urzędu skarbowego); przedsiębiorca przedstawia oryginał certyfikatu, którego ważność wynosi rok od daty wydania.

Potrzebne mogą być również dowody zapłaty za faktury, których płatność następowała w formie bezgotówkowej. Można również przedstawić pisemne umowy (jeśli istnieją), na podstawie których wystawione były faktury z bułgarskim podatnikiem, którego zwrotu przedsiębiorca dochodzi. Bułgarskie organy podatkowe mogą zażądać również innych dokumentów.

 

Nie każdy wydatek uprawnia do zwrotu

 

Przedsiębiorca może liczyć na zwrot VAT, ale nie od każdego wydatku. Nie może starać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nie podlega też zwrotowi VAT od zakupu:

 • benzyny ołowiowej i bezołowiowej
 • napojów alkoholowych
 • wyrobów tytoniowych
 • samochodów osobowych
 • jachtów, łodzi sportowych i rekreacyjnych
 • usług rozrywkowych
 • usług związanych z wykorzystaniem samochodów osobowych (ograniczenie nie dotyczy jednak pojazdów oddanych w najem)

 

VAT trafi na rachunek bankowy

 

Wnioski o zwrot VAT bułgarskie organy podatkowe rozpatrują, co do zasady, według daty ich wpływu w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Jeśli bułgarski organ podatkowy żąda udzielenia dodatkowych informacji lub dokumentów, termin sześciomiesięczny nie ulega zawieszeniu, ale wniosek jest odrzucony, gdy przedsiębiorca nie dostarczy wymaganych informacji w terminie.

Gdy bułgarskie organy przyznają zwrot podatku, jego kwota przekazywana jest przez Oddział Państwowej Agencji Podatkowej w Sofii. Zwrot odbywa się w walucie bułgarskiej na wskazany przez wnioskodawcę w formularzu rachunek bankowy (otwarty w bułgarskim banku lub bułgarskiej filii banku zagranicznego). Koszty transferu bankowego pokrywa wnioskodawca.

 

Można złożyć odwołanie

 

W razie odmowy zwrotu bułgarskie władze skarbowe przedstawiają przyczyny odrzucenia wniosku. Od decyzji odmownej podatnik może się odwołać. Ma na to 14 dni od dnia zawiadomienia wydanego przez organ podatkowy. Do odwołania trzeba dołączyć wszystkie dokumenty i dowody. Gdy odwołanie okaże się nieskuteczne, przedsiębiorca może zwrócić się do sądu.

 

Gdzie wysłać wniosek o zwrot VAT
 

Zwrot podatku jest możliwy, gdy kwota podatku jest równa lub wyższa niż 400 lew dla okresów w ciągu roku lub 50 lew, gdy wniosek dotyczy całego roku lub ostatnich dwóch miesięcy roku. Zwrotu VAT nie można się domagać, gdy wniosek dotyczy mniejszych kwot niż 50 lew.

Wypełniony wniosek o zwrot bułgarskiego VAT należy przesłać na adres dyrektora Terytorialnej Dyrekcji Państwowej Agencji Podatkowej pod adres: 21 Aksakov Str., 1000 Sofia, Bulgaria. (Tel. +359 2 98 59 38 01).

Wniosek powinien być wypełniony w języku bułgarskim, drukowanymi literami bądź na maszynie. Nazwa i adres wnioskodawcy muszą być podane zarówno w języku bułgarskim, jak i w języku urzędowym wnioskodawcy. Wniosku nie można wypełnić elektronicznie.

Więcej informacji przedsiębiorcy uzyskują na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Agencji Podatkowej http://www.nap.bg/.