Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Sofii w likwidacji z dnia 8.02.2018r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Urszula Seremak | 2018-02-08 16:39:47
aktualności

Przedmiot przetargu Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii w likwidacji ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż: • samochodu służbowego marki OPEL ZAFIRA 1,8 16V Eleganza, rok pierwszej rejestracji 2004, poj. silnika – 1796 cm3, benzyna, przebieg – 163 150 km, manualna skrzynia biegów, kolor srebrny metalik.

 

Informacje o ofercie

  • Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii w likwidacji pod adresem: ul. Bitolia nr 6, 1680 Sofia w dniach od 08.02.2018 do 21.02.2018 w godzinach od 10.00 do 15.00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu +359 2 869 11 25 lub 50 w celu ustalenia dokładnego terminu i godziny oględzin.
  • Cena wywoławcza: 1 500 BGN.
  • Oferty należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie Wydziału do 21.02.2018 do godziny 15.00.
  • Otwarcie kopert odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie WPHI Ambasady RP w Sofii, ul. Bitolia nr 6, 1680 Sofia
  • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tzn. w wysokości 150 BGN. Wadium należy wpłacić w kasie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii w dniach od 8.02.2018 do 21.02.2018 w godzinach od 10.00 do 15.00.
  • Szczegółowe informacje w załącznikach.

Osoba do kontaktu

Zbigniew Wiliński, tel. +359 2 869 11 25 lub 50, e-mail: sofia@trade.gov.pl

Załączniki

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii

ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu OPEL Zafira 1,8 16V /Eleganza/

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii

Ul. Bitolia nr 6

1680 Sofia

tel. +359 2 869 11 25/50

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Organizatora w dniu 22 lutego br. o godz. 11.00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii pod adresem: ul. Bitolia nr 6, 1680 Sofia w dniach od 8.02.2018 do 21.02.2018 w godzinach od 10.00 do 15.00. Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dokładnego terminu i godziny oględzin. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu +359 2 869 11 25/50.

4. Przedmiot przetargu

Samochód marki OPEL Zafira 1,8 16V/Eleganza/

Data zakupu: 29.12.2003

Poj. silnika – 1 796 cm3, benzyna

Przebieg – 164.440 km

Pozostałe dane techniczne i wyposażenie samochodu określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5 Cena wywoławcza: 1 500 BGN

(słownie: tysiąc pięćset lewa)

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jej wniesienia

a) oferent jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 150 BGN tj. 10 % ceny wywoławczej w kasie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii ul. Bitolia nr 6 w dniach od 8.02.2018 do 21.02.2018 w godzinach od 10.00 do 15.00;

b) wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się do zawarcia umowy sprzedaży;

c) wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;

d) wadium musi być wniesione wyłącznie w gotówce.

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

a) w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail i telefon kontaktowy; w przypadku firmy – nazwę firmy i adres siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, NIP, numer REGON;

b) oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie);

c) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) dowód wniesienia obowiązkowego wadium.

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

a) ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii

Ul.Bitolia nr 6, 1680 Sofia

„Oferta przetargowa na zakup samochodu OPEL Zafira”.

- nie otwierać przed dniem 22.02.2018 i godz. 11.00;

b) oferty można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora przetargu w dniach od 8.02.2018 do 21.02.2018 w godzinach od 10.00 do 15.00;

c) oferty wysłane pocztą, które Organizator otrzyma po terminie zamknięcia przyjmowania ofert określonym wyżej, uznaje się za nieważne;

d) termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

 

10. Inne informacje

a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729);

b) przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia przedmiotu przetargu, nie będzie rościł sobie żadnych pretensji do ogłaszającego przetarg związanych ze stanem technicznym nabytego przedmiotu przetargu;

c) komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej;

d) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia;

e) złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami;

f) komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie dokonał wniesienia wadium w gotówce do kasy ogłaszającego przetarg,
  • nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia, lub jest ona niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

g) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta;

h) w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach;

i) o terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwieraniu ofert, o którym mowa w pkt. 2, ustnie.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży, warunki sprzedaży

a) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty;

b) nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, nie później niż 7 dni od dnia jej podpisania;

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia;

d) sprzedający zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu sprzedaży do chwili uiszczenia przez Nabywcę całkowitej ceny nabycia;

e) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży (podatki i opłaty wymagane przez urzędy bułgarskie, polskie lub kraju, do którego trafi samochód po sprzedaży) ponosi w całości Nabywca.

 

 

 

 

 

zał. 1 – dane techniczne pojazdu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

z dnia 8.02.2018

 

Dane techniczne i wyposażenie pojazdu Marka/typ

 

OPEL Zafira 1,8 16V/Eleganza/ minivan

Rok produkcji

2003

Moc silnika

92 kW/600obr/min

Pojemność silnika

1 796 cm³

Rodzaj paliwa

benzyna

Ilość cylindrów

4

Numer rejestracyjny

C 6409

Numer nadwozia

WOLOTGF7542104052

Źródło nabycia

WPHI Rzym z 27.01.2007

Data zakupu

29.12.2003

Skrzynia biegów

manualna

Kolor karoserii

srebrny metalik

Stan licznika

164 440 km

 

Wyposażenie

ABS, 6 airbag, klimatronik, autoalarm, komputer pokładowy, radio CD