Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja firm

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 12:41:36
bułgaria

Od 1 stycznia 2008 r. Agencja ds. rejestracji (Agencja po wpiswanijata) przy Ministerstwie Sprawiedliwości dokonuje rejestracji firm na podstawie następujących przepisów:

Od 1 stycznia 2008 r. Agencja ds. rejestracji (Agencja po wpiswanijata) przy Ministerstwie Sprawiedliwości dokonuje rejestracji firm na podstawie następujących przepisów:

- Kodeks Handlowy (Targowski zakon),

- Ustawa o rejestrze handlowym (Zakon za targowskija registyr),

- Rozporządzenie (Naredba) Nr 1 z 14.02.2007 r. dotyczące prowadzenia, przechowywania i dostępu do rejestru handlowego (opubl. w Dzienniku Ustaw (Dyrżawen westnik) nr 18 z 27.02.2007 r., uzup. Dz.U, 20/6.03.2007 r., zmiana Dz.U. 111/22.12.2007r.),

- Stawki opłat skarbowych, pobieranych przez Agencję ds. rejestracji (Taryfa).

 

Na stronie internetowej Agencji ds. rejestracji firm http://www.brra.bg/ oraz na stronie http://www.registryagency.bg/bg/

 

zamieszczone są formularze niezbędne do rejestracji spółki, przepisy prawne i wskazówki odnośnie wypełniania i rejestracji spółek oraz inne szczegółowe informacje.

 

ZGŁOSZENIE wpisu (rejestracji) na właściwym FORMULARZU może być złożone w każdym rejonowym oddziale Agencji niezależnie od miejsca siedziby handlowca. Oddziały Agencji mieszczą się w siedzibach sądów rejonowych.

 

ZGŁOSZENIE może być złożone również w formie elektronicznej, przy zachowaniu przepisów dotyczących podpisu elektronicznego.

Zgłoszenie i załączniki należy sporządzić w języku bułgarskim. Dokumenty mogą być wypełnione w każdym z języków Unii Europejskiej, przy czym należy dołączyć poświadczone notarialnie tłumaczenia na język bułgarski.

Pracownik Agencji rozpatruje zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego od daty przyjęcia. Odmowę rejestracji można zaskarżyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby spółki w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Formularz zgłoszenia zawiera wszystkie dane niezbędne do wpisu (zarejestrowania spółki).

 

Rejestracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (bg. OOD)

dokonuje prezes/prezesi /uprawitel/ spółki.

Dokumenty niezbędne do rejestracji są następujące:

Zgłoszenie rejestracji spółki z o.o. (OOD)

Deklaracja Prezesa wg art. 142 Kodeksu Handlowego

Wzór podpisu prezesa spółki

Umowa dotycząca utworzenia spółki

Zgłoszenie rezerwacji nazwy firmy (D1).

Opłata 160 BGN + 50 BGN za rezerwację nazwy spółki,

Szczegóły na stronie http://www.brra.bg/

 

Rejestracja Jednoosobowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (bg. EOOD).

Druki do wypełnienia:

Zgłoszenie,

Akt utworzenia spółki

Decyzja o utworzeniu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opłata 160 BGN + 50 BGN za rezerwację nazwy spółki.

Szczegóły na stronie http://www.brra.bg/

 

Rejestracja Oddziału firmy osoby zagranicznej.

Do zgłoszenia o rejestrację niezbędne jest załączenie następujących dokumentów:

- dokument, stwierdzający założenie spółki osoby zagranicznej (jeżeli ma osobowość prawną), posiadającej prawo prowadzenia działalności handlowej wg swojego prawa krajowego, posiadającego kompetencje podejmowania decyzji o rejestracji oddziału, nazwisko i imię osoby, która reprezentuje zagranicznego handlowca zgodnie z rejestrem, do którego jest wpisana (jeżeli istnieje taki rejestr) i sposób reprezentacji;

- decyzja zagranicznego handlowca o otwarciu oddziału,

- jeżeli przedmiot działalności oddziału zagranicznego handlowca wymaga zezwolenia, załącza się odpowiednią licencję lub zezwolenie,

- akt utworzenia spółki, umowa lub statut handlowca zagranicznego, który zawiera wszystkie zmiany i uzupełnienia do momentu złożenia zgłoszenia o rejestracji oddziału handlowca zagranicznego,

- pełnomocnictwo, z podpisami poświadczonymi notarialnie,

- notarialnie poświadczoną zgodę i wzór podpisu kierownika oddziału handlowca zagranicznego,

- dokument /dyplom, certyfikat BNB (Bułgarski Bank Narodowy) i tp./ dotyczący kwalifikacji zawodowych lub zdolności prawnej kierownika/prezesa zgodnie z wymogami Ustawy,

- inne dokumenty zgodnie z wymogami ustawy.

Opłata wynosi 430 BGN + 50 BGN za rezerwację nazwy.

Więcej szczegółów na stronie http://www.brra.bg/

 

Rejestracja Przedstawicielstwa handlowego

Zgodnie z artykułem 24 ust. 1 bułgarskiej Ustawy o popieraniu inwestycji zagranicznych z 2004r. (ostatnie zmiany weszły w życie 30.08.2007r[1]) podmioty zagraniczne, które mają prawo do wykonywania działalności gospodarczej wg przepisów prawa krajowego mogą założyć przedstawicielstwo w Bułgarii, które należy zarejestrować w Bułgarskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. W świetle ust. 2 wspomnianego artykułu przedstawicielstwa nie są jednak osobami prawnymi i nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

W celu zarejestrowania przedstawicielstwa handlowego na terenie Bułgarii należy przygotować i złożyć w Bułgarskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej następujące dokumenty :

1. Wypełniony formularz wg wzoru Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

2. Oficjalny dokument rejestracji podmiotu zagranicznego wydany wg właściwości kraju pochodzenia osoby zagranicznej, zgodnie z prawem miejscowym.

3. Oficjalny dokument potwierdzający osoby zarządzające i reprezentujące podmiot zagraniczny wydany przez organ właściwy w sprawach z pkt.2.

4. Decyzję zarządu firmy o utworzeniu przedstawicielstwa w Bułgarii.

5. Specjalne pełnomocnictwo, poświadczone przez notariusza, oryginał, wydane przez przedstawiciela firmy zagranicznej dla osoby, do przeprowadzenia rejestracji przedstawicielstwa na terenie R. Bułgarii (tj. dla osoby nie figurującej w dokumentach rejestracyjnych firmy) i która w imieniu przedstawicielstwa będzie działała w ramach udzielonych plenipotencji.

6. Wzór podpisu osoby reprezentującej przedstawicielstwo handlowe złożony w obecności pracownika wydziału “Rejestr Handlowy” Bułgarskiej Izby Handlowo-Przemysłowej lub ewentualnie za granicą w obecności notariusza, i w tym wypadku należy potwierdzić jego autentyczność

7. Wypełnioną kartę informacyjną wg wzoru Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

8. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej wg Cennika usług Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 i 3 oraz 5 i 6 muszą posiadać poświadczenie ich autentyczności. Dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język bułgarski. Jednocześnie Umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961r. (Dz. U. 1963 nr 17 poz. 88, 89) artykuł 88 stanowi, że dokumenty sporządzone lub uwierzytelnione w przepisanej formie w Polsce przez sąd lub inny organ w zakresie ich właściwości i opatrzone pieczęcią nie wymagają legalizacji do ich użycia w Bułgarii. Ponadto w świetle artykułu 89 odpisy i wyciągi dokumentów, które mają być użyte w Bułgarii powinny być uwierzytelnione przez ten sam organ, który dokument sporządził lub wydał, albo przez organ notarialny lub organ, który dane dokumenty przechowuje.

Rejestracja następuje w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu złożenia wniosku.

Rejestracji przedstawicielstw dokonuje Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa: tel. 003592/ 811 74 76 , fax. 811 75 50 e-mail: tradereg@bcci.bg,

atakar@bcci.bg.

Szczegółowe informacje nt. rejestracji są dostępne na stronie:

http://services.bcci.bg/represbg/index.jsp#1#1.

Transakcje, które są dokonywane między podmiotem zagranicznym a miejscowym dla potrzeb zarejestrowanego przedstawicielstwa, podlegają przepisom regulującym transakcje między osobami miejscowymi.

 

 

Rejestracja firm w Bułgarii odbywa się w oparciu o Kodeks Handlowy i Ustawę o Rejestrze Handlowym, która od 1 stycznia 2008 r. zmieniła zasady rejestracji firm w Bułgarii.

 

 

USTAWA O REJESTRZE HANDLOWYM jest aktem normatywnym obowiązującego bułgarskiego ustawodawstwa, zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Bułgarii, opublikowana w Dzienniku Ustaw /Dyrżawen Westnik/ Nr 34 z 25 kwietnia 2006 r. Zgodnie z paragrafem 56 /po aktualizacji/ rozporządzeń przejściowych i końcowych Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2008r.

Ustawa o Rejestrze Handlowym obejmuje:

1. rejestrację handlową

2. zasady przechowywania i dostęp do rejestru handlowego

3. czynności dotyczące wpisu, anulowania i odnawiania informacji

 

 

REJESTR HANDLOWY jest ujednoliconą zcentralizowaną elektroniczną bazą danych, zawierającą informacje i akty prowadzone oddzielnie dla każdego handlowca i oddziału zagranicznego handlowca .

 

Rejestr Handlowy zawiera następujące informacje:

  • nazwę firmy i dokładny adres
  • przedmiot działalności
  • nazwisko właściciela
  • nazwiska współwłaścicieli bezpośrednio noszących odpowiedzialność
  • nazwiska kierownictwa firmy
  • upoważnienia handlowe i inne fakty przedstawione w Rejestrze Handlowym
  • zabezpieczenie finansowe firmy - nazwa firmy może być używana jedynie przez handlowca, który zarejestrował firmę. W przypadku wykorzystania tej nazwy przez obcą firmę osoby zainteresowane mogą wystąpić o zaprzestanie jego używania i odszkodowanie za przyczynione straty związane z korzystaniem z nazwy firmy.

Rejestr Handlowy prowadzi Agencja ds. Rejestracji, podlegająca bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości. Agencja umożliwia automatyczny dostęp do danych o zarejestrowanych firmach dla Państwowej Agencji ds. Przychodów, jak również dla innych podmiotów uprawnionych prawem bułgarskim.

 

 

W Bułgarii w chwili obecnej trwa rejestracja firm w centralnym rejestrze firm, który będzie ogólnie dostępny.

Tymczasem odpłatnie udziela informacji Firma „DELFI”, która posiada elektroniczny rejestr firm wg jednolitego numeru identyfikacyjnego (REGON).

http://www.is-bg.net/web-is/register.php

1504 Sofia, ul. Panajot Wołow 2

tel. 00359 2 94020 340

Info office: + 02/9436 672
е-mail: office@is-bg.net
http://www.is-bg.net/

DELFI posiada oddziały w 26 miastach.

 

http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2134164480

 

Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawy dotyczące rozwiązania i likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót bułgarski ЕООД и ООД) regulują przepisy ustawy Prawo Handlowe (търговски закон).

 

Rozwiązanie

Zgodnie z art. 154, ust. 1 Prawa Handlowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulega rozwiązaniu w następujących okolicznościach:

 

1. z upływem okresu określonego w umowie spółki;

 

2. na mocy uchwały udziałowców przyjętej większością 3/4 kapitału, jeżeli umowa spółki nie wymaga większej ilości głosów;

 

3. łączenia się przez przejęcie (inkorporacja) lub łączenie się przez zawiązanie nowej spółki akcyjnej lub innego rodzaju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (fuzja);

 

4. ogłoszenia upadłości;

 

5. wydania decyzji sądu okręgowego przy zaistnieniu przesłanek określonych ustawą.

 

Art. 154 ust.2 przewiduje również możliwość rozwiązania spółki w okolicznościach przewidzianych umową spółki.

 

Ponadto Jednoosobowa Sp. z o.o. (ЕООД) może zostać rozwiązana także ze względu na śmierć właściciela (art. 157 ust. 1 ustawy).

 

Fakt wszczęcia procedury rozwiązania spółki musi zostać zgłoszony Dyrekcji Terytorialnej Krajowej Agencji Przychodów (ТД НАП).

 

Likwidacja

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorzy mają obowiązek spieniężyć majątek spółki, ściągnąć wierzytelności, spłacić zobowiązania, a w przypadku nadwyżki, rozdzielić ją pomiędzy akcjonariuszy. Dopiero po tym procesie, likwidator może złożyć wniosek o wykreślenie firmy z Rejestru Handlowego.

 

Początek likwidacji

Zgodnie z art. 266 ust. 2 termin przeprowadzenia likwidacji ustala zgromadzenie spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej), a dla innych firm ustalany jest na podstawie jednomyślnej decyzji wspólników. Okres ten jest określany również przez urzędnika z Agencji ds. Rejestracji, w przypadku gdy Agencja ustanawia likwidatorów. Z ważnych powodów wyznaczony termin może zostać przedłużony.

 

Likwidatorzy muszą być zgłoszeni do Rejestru Handlowego, a do zgłoszenia należy dołączyć poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów i ich zgodę do pełnienia funkcji.

 

Sąd może ustanowić lub odwołać likwidatorów z ważnych powodów na wniosek członków lub akcjonariuszy, którzy mają 1/10 kapitału.

 

Wynagrodzenie likwidatora jest określane:

1. przez walne zgromadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;

2. w spółkach osobowych - jednogłośnie;

3. przez sąd, gdy likwidatorzy zostali przez niego ustanowieni;

4. przez urzędnika Agencji ds. Rejestracji gdy likwidatorzy zostali ustanowieni przez Agencję.

Zgodnie z art. 266 ust. 6 likwidatorzy ponoszą taką samą odpowiedzialność za likwidację działalności jak zarządzający i inne organy wykonawcze firm.

 

Obowiązki likwidatora

Likwidatorzy zobowiązani są ogłosić o otwarciu likwidacji spółki, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności. Wezwanie jest kierowane na piśmie do znanych wierzycieli i jest ogłoszone w Rejestrze Handlowym.

 

W celu ochrony interesów wierzycieli likwidowanej spółki, prawo nakłada na likwidatora obowiązek wezwania wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności, bez względu na to czy termin spłat już nastąpił, czy jeszcze nie. Po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia w Rejestrze Handlowym należy przygotować wniosek o wykreślenie spółki Rejestru Handlowego.

 

Likwidatorzy zobowiązani są zakończyć interesy bieżące firmy, ściągnąć wierzytelności, upłynnić majątek firmy w celu zaspokojenia wierzycieli. Nowe interesy mogą oni wszczynać wówczas, gdy jest to potrzebne do kończenia spraw w toku.

Likwidatorzy mają obowiązek powiadomienia Urzędu Skarbowego o wszczęciu likwidacji.

 

Przedstawicielstwo

Likwidatorzy reprezentują spółkę i mają prawa i obowiązki organu wykonawczego spółki.

Likwidatorzy mają prawo reprezentowania spółki tylko wspólnie. Oświadczenia kierowane do spółki mogą być przyjęte przez jednego likwidatora.

 

Wstępny bilans i sprawozdanie

Likwidatorzy sporządzają bilans w momencie rozwiązania spółki oraz sprawozdania wyjaśniające. Pod koniec każdego roku, sporządzają roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie ze swojej działalności do organu zarządzającego.

Organ zarządzający przyjmuje wstępny bilans, roczne sprawozdanie finansowe i zwalnia z odpowiedzialności likwidatorów.

 

Podział aktywów

Podział nadwyżki aktywów majątku między wspólników i akcjonariuszy następuje po zaspokojeniu wierzycieli.

 

Ochrona wierzycieli

Podział majątku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia w Rejestrze Handlowym o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili, należy wpłacić do banku na konto wierzycieli.

Jeśli występuje sporna wierzytelność, majątek może być podzielony jedynie po udzieleniu przez wierzyciela zabezpieczeń.

Organ zarządzający spółki może po spłaceniu wierzycieli umorzyć zadłużenia spółki, które są nieściągalne. Decyzja jest podejmowana zwykłą większością głosów.

 

Zakończenie likwidacji

Po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli i podziale między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli, likwidatorzy powinni złożyć wniosek o wykreślenie firmy z Rejestru Handlowego.

Jeżeli później pojawi się potrzeba dalszych działań w związku z likwidacją, urzędnik z Agencji ds. Rejestracji przydziela, na wniosek zainteresowanych zarządców, dotychczasowych lub nowych likwidatorów.

 

Wznowienie działalności

W przypadku, gdy spółka została rozwiązana w związku z wygaśnięciem terminu, na jaki została utworzona lub na mocy decyzji właściwych organów korporacyjnych, możliwe jest podjęcie decyzji o kontynuacji działalności chyba, że rozpoczął się proces podziału majątku. Przepis ten stosuje się również do rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółki akcyjnej.