Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem podatkowy w Bułgarii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 12:42:35
bułgaria

Na system podatkowy składają się: 1. Podatki ogólnokrajowe 2. Podatki miejscowe

Na system podatkowy składają się:

  1. Podatki ogólnokrajowe
  2. Podatki miejscowe

Podatki ogólnokrajowe obejmują:

a/ podatki bezpośrednie - od osób fizycznych i od przedsiębiorstw

b/ podatki pośrednie – VAT i akcyzę

Podatki miejscowe obejmują:

- podatki od nieruchomości,

- podatki od spadków,

- podatki od darowizn,

- podatki od środków transportu,

- podatek drogowy.

Stawki podatkowe:

  1. PIT liniowy 10%. Podatek od zysku firm CIT wynosi 10%, a w wielu rejonach o wysokim bezrobociu nawet 0%, co przy stosunkowo małej, jak na warunki europejskie średniej płacy na poziomie ca 374 EUR, wpływa na niskie koszty siły roboczej. Niska stawka podatku CIT ma zachęcić kapitał zagraniczny do inwestowania w Bułgarii. Podatek od odsetek z tytułu terminowych lokat bankowych wynosi 10%,
  2. Podatek od dywident – 5%. Podatek od dochodów kapitałowych: jest zróżnicowany i oscyluje w granicach 15%, w tym za leasing i faktoring.
  3. VAT 20%, na usługi turystyczne 7%,
  4. Podatek od nieruchomości zależy od podatkowej wyceny nieruchomości /niższa od rynkowej/, np. dla Sofii w wysokości 0,15%.

Bułgaria ma jedne z najniższych podatków w Europie.

Zwrot VAT

 

O zwrot podatku od wartości dodanej uiszczonego w cenie towarów i usług kupionych na terenie Bułgarii mogą się starać polscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Aby jednak domagać się zwrotu bułgarskiego VAT, muszą spełnić łącznie kilka warunków określonych w rozporządzeniu nr H /11/ z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zwrotu podatku VAT podmiotom zagranicznym. Przedsiębiorca taki:

- musi być zarejestrowanym w jednym z państw unijnych czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą niezależnie od jej celów lub rezultatów,

- nie może posiadać na terenie Bułgarii siedziby, oddziału, stałego zakładu, przedstawicielstwa bądź miejsca zamieszkania,

- nie może dokonywać dostawy towarów ani świadczyć usług na terenie Bułgarii w okresie, którego dotyczy wniosek o zwrot VAT, z wyjątkiem usług transportowych i związanych z transportem międzynarodowym, a także dostawy dóbr i usług, w wypadku których uiszczającym podatek jest usługobiorca,

- powinien powiązać nabyte towary i usługi z opodatkowaną działalnością gospodarczą.

Przesłanki te muszą być spełnione łącznie w czasie, do którego odnosi się wniosek o zwrot VAT.

Procedura

 

Procedura związana z ubieganiem się o zwrot VAT rozpoczyna się od wypełnienia formularza. Można go pobrać /w języku angielskim lub bułgarskim/ ze strony http://www.nap.bg/ospage?id=517&lang=en

Jak w większości państw unijnych wniosek można złożyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy przedstawiciela podatkowego. Wybór należy do przedsiębiorcy. Jeśli zdecyduje się na odzyskanie VAT zapłaconego za granicą za pośrednictwem przedstawiciela, musi udzielić mu pisemnego pełnomocnictwa. Jego oryginał trzeba dołączyć do wniosku. W takim wypadku wniosek musi podpisać osoba, która jest uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy. Warto pamiętać, by we wniosku kwotę do zwrotu wpisać w walucie bułgarskiej /BGN/.

Ostateczny termin dostarczenia wniosku upływa 30 czerwca następnego roku po tym, w którym powstało prawo do zwrotu podatku. Nie złożenie wniosku w terminie powoduje jego automatyczne odrzucenie. Przedłużenie terminu nie jest możliwe.

Przedsiębiorca sam decyduje, za jak długi okres składa wniosek o zwrot. Wniosek musi jednak obejmować co najmniej trzy kolejne miesiące danego roku /na przykład od 1 stycznia do 31 marca/ i nie może przekraczać jednego roku kalendarzowego. Okres zwrotu może być krótszy niż trzy miesiące, jeżeli odnosi się do ostatnich miesięcy roku /na przykład od 1 listopada do 31 grudnia/.

Wniosek może odwoływać się do faktur lub dokumentów importowych nieobjętych poprzednimi wnioskami, dotyczących transakcji sfinalizowanych w trakcie roku kalendarzowego. Jeśli zatem przedsiębiorca ma rachunki, których nie ujął w poprzednim wniosku, a sfinalizował je w trakcie roku kalendarzowego, może umieścić je w kolejnym wniosku. Nie jest natomiast dopuszczalny zwrot podatku z faktur z roku poprzedniego.

Do każdego wniosku przedsiębiorca dołącza komplet dokumentów. Będą to:

- oryginalne faktury, dokumenty importowe, rachunki, pokwitowania, rachunki lub dokumenty odprawy celnej,

- oryginalne pełnomocnictwo wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi upoważnienie – gdy przedsiębiorca jest reprezentowany przez przedstawiciela podatkowego,

- oryginalna deklaracja przedsiębiorcy nierezydenta poświadczająca, że nie miał on siedziby ani nie podejmował czynności podlegających opodatkowaniu w Bułgarii w czasie, którego dotyczy składany wniosek, i że wydatki ponosił wyłącznie dla celów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem,

- oryginalny certyfikat wydany przez polski organ podatkowy, potwierdzający status podatnika VAT w Polsce /trzeba przetłumaczyć go na język bułgarski; wnioskując o wydanie zaświadczenia tej treści, należy zwrócić się do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy naczelnika polskiego urzędu skarbowego/; przedsiębiorca przedstawia oryginał certyfikatu, którego ważność wynosi rok od daty wydania.

Potrzebne mogą być również dowody zapłaty za faktury, których płatność następowała w formie bezgotówkowej. Można również przedstawić pisemne umowy /jeśli istnieją/, na podstawie których wystawione były faktury z bułgarskim podatnikiem, którego zwrotu przedsiębiorca dochodzi.

Bułgarskie organy podatkowe mogą zażądać również innych – niż wymienione wcześniej – dokumentów.

Nie każdy wydatek uprawnia do zwrotu

 

Przedsiębiorca może liczyć na zwrot VAT, ale nie od każdego wydatku. Nie może starać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie podlega też zwrotowi VAT od zakupu:

- benzyny ołowiowej i bezołowiowej,

- napojów alkoholowych,

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, jachtów, łodzi sportowych i rekreacyjnych,

- usług rozrywkowych,

- usług związanych z wykorzystaniem samochodów osobowych /ograniczenie nie dotyczy jednak pojazdów oddanych w najem/.

VAT trafi na rachunek bankowy

Wnioski o zwrot VAT bułgarskie organy podatkowe rozpatrują, co do zasady, według daty ich wpływu w ciągu sześciu miesięcy od złożenia /wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami/. Jeśli bułgarski organ podatkowy żąda udzielenia dodatkowych informacji lub dokumentów, termin sześciomiesięczny nie ulega zawieszeniu, ale wniosek jest odrzucony /gdy przedsiębiorca nie dostarczy wymaganych informacji w terminie/.

Gdy bułgarskie organy przyznają zwrot podatku, jego kwota przekazywana jest przez Oddział Państwowej Agencji Podatkowej w Sofii. Zwrot odbywa się w walucie bułgarskiej /BGN/ na wskazany przez wnioskodawcę w formularzu rachunek bankowy /otwarty w bułgarskim banku lub bułgarskiej filii banku zagranicznego/. Koszty transferu bankowego pokrywa wnioskodawca.

Od decyzji odmownej można złożyć odwołanie

 

W razie odmowy zwrotu bułgarskie władze skarbowe przedstawiają przyczyny odrzucenia wniosku. Od decyzji odmownej podatnik może się odwołać. Ma na to 14 dni od dnia zawiadomienia wydanego przez organ podatkowy. Do odwołania trzeba dołączyć wszystkie dokumenty i dowody. Gdy odwołanie okaże się nieskuteczne, przedsiębiorca może zwrócić się do sądu.

Minimalne kwoty

 

Zwrot podatku jest możliwy, gdy kwota podatku jest równa lub wyższa niż 400 BGN /dla okresów w ciągu roku/ lub 50 BGN /gdy wniosek dotyczy całego roku lub ostatnich dwóch miesięcy roku/. Zwrotu VAT nie można się domagać, gdy wniosek dotyczy mniejszych kwot niż 50 BGN.

 

Gdzie wysłać wniosek o zwrot bułgarskiego VAT

Wypełniony wniosek o zwrot bułgarskiego VAT należy przesłać na adres dyrektora Terytorialnej Dyrekcji Państwowej Agencji Podatkowej

21 Aksakov Str.,

1000 Sofia, Bulgaria,

tel. +359 2 98 59 38 01.

Wniosek powinien być wypełniony w języku bułgarskim, drukowanymi literami bądź na maszynie. Nazwa i adres wnioskodawcy muszą być podane zarówno w języku bułgarskim, jak i w języku urzędowym wnioskodawcy. Wniosku nie można wypełnić elektronicznie.

Więcej informacji przedsiębiorcy uzyskują na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Agencji Podatkowej http://www.nap.bg/

Podstawowe Ustawy systemu podatkowego w Bułgarii to:

- Ustawa o podatku PIT (Zakon za danacite wyrchu dochodite na

iziczeskite lica) opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dyrżawen westnik) nr

95 z 24.11.2006 r. z późniejszymi zmianami (ostatania z 29.04.2008 r.)

- Ustawa dot. podatku CIT (Zakon za korporatiwnoto podochodno obłagane) opublikowany w Dzienniku Ustaw(Dyrzawen Westnik) nr 105 z 22.12.2006 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia z 21.12.2007 r.);

- Ustawa o podatku od wartości dodanej (VAT), opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dyrzawen Westnik) nr 63 z 4.08.2006 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (ostatnia z 28.12.2007 r.);

- Regulamin stosowania Ustawy o podatku VAT, opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dyrzawen Westnik) nr 76 z 15.09.2006 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (ostatnia z 15.04.2008r.)

- Ustawa o akcyzie i magazynach podatkowych, opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dyrzawen Westnik) nr 91 z 15.11.2005 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (ostatnia z 04.04.2008 r.):

- Ustawa o podatkach i opłatach miejscowych opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dyrzawen westnik) nr 117 z 10.12.1997 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (ostatnia z 21.12.2007 r.);

Ulgi w podatkach stosowane są na podstawie art. 31 Ustawy dot. podatku CIT (maksymalne zwolnienie wydatków na darowizny może osiągnąć 65 % kwoty zysku).

Między Polską i Bułgarią jest podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.