Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuStopień regulacji rynku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 12:43:19
bułgaria

Bułgaria w wielu dziedzinach i działalnościach stopniowo przechodzi z reżimów zezwoleń na rejestrację, a nawet zawiadomienie.

Bułgaria w wielu dziedzinach i działalnościach stopniowo przechodzi z reżimów zezwoleń na rejestrację, a nawet zawiadomienie.

 

Rejestr struktur administracyjnych i aktów prawnych władzy wykonawczej dotyczący wszelkich pozwoleń, rejestracji (z wyszukiwarką tematyczną) znajduje się na stronie internetowej

http://www1.government.bg/ras/regimes/index.html

Ustawa o koncesjach opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dyrżawen westnik) nr 36 z 02.05.2006 r. (ostatnia zmiana 20.12.2007 r.).

Koncesjonowanie działalności gospodarczej

Podstawowe akty prawne regulujące koncesjonowanie działalności gospodarczej w Bułgarii to Konstytucja Republiki Bułgarii, Ustawa o koncesjach, Ustawa o własności komunalnej, oraz Ustawa o telekomunikacji i Ustawa o energii i sprawności energetycznej. W pierwszym kwartale 2003 roku parlament przyjął Ustawę o administracyjnej regulacji i kontroli działalności gospodarczej, która ma m.in. doprowadzić do ograniczenia bezpośredniej ingerencji w działalność gospodarczą przedsiębiorców ze strony władz centralnych i lokalnych. W maju 2002 roku miała miejsce istotna reforma istniejącego systemu zezwoleń, w wyniku której uchylono 74 zezwolenia, a w przypadku 120 złagodzono warunki ich obowiązywania.

Zgodnie z Konstytucja Bułgarii z 1991 roku i późniejszymi do niej poprawkami, koncesje mogą być przyznawane na wykorzystanie zasobów stanowiących wyłączną własność państwa, zasobów wobec których państwo korzysta z suwerennego prawa i zasobów, na które państwo ustanowiło monopol. Koncesje te są przyznawane na warunkach i zgodnie z procedura przewidziana w Ustawie o koncesjach z 1995 roku.

Ponadto, konstytucja gwarantuje prawo własności komunalnej oraz korzystanie z tego prawa własności na pożytek podmiotów komunalnych, na mocy prawa samorządów lokalnych. Przyznawanie koncesji na korzystanie z zasobów komunalnych regulowane jest w Ustawie o własności komunalnej.

Koncesje na zasoby stanowiące własność państwową oraz na działalność podlegającą monopolowi państwowemu

 

Przyznawanie koncesji na korzystanie z zasobów stanowiących własność państwową oraz na działalność gospodarcza w obszarach, na które ustanowiony został monopol państwowy regulowane jest w Ustawie o koncesjach.

Ustawa ta wymienia zasoby państwowe, na korzystanie z których mogą być udzielane koncesje. Są to: rudy i surowce mineralne, w odniesieniu do ich wydobycia, pas nabrzeża, biologiczne, mineralne i energetyczne zasoby szelfu kontynentalnego oraz wyłącznej strefy ekonomicznej Bułgarii, w odniesieniu do ich eksploracji, rozwoju, produkcji i wykorzystania, części infrastruktury kolejowej wraz z gruntem, na którym się znajdują oraz tym, który jest przeznaczony pod ich budowę, porty i technologicznie wyodrębnione ich części służące transportowi publicznemu oraz cywilne porty lotnicze, istniejące i/lub takie, które zostaną wybudowane przez i z finansowaniem koncesjonariusza, wody, w tym wody mineralne stanowiące wyłączną własność państwową, systemy i obiekty hydroponiki i wodno-kanalizacyjne, stanowiące własność państwową, lasy i parki o znaczeniu narodowym, obiekty nuklearne, rezerwaty przyrody i archeologiczne, inne, określone w przepisach prawa zasoby stanowiące własność państwową.

Zgodnie z Ustawa o koncesjach, koncesje mogą być wydawane na niżej wymienione rodzaje działalności, stanowiące monopol państwowy: korzystanie z energii nuklearnej, wytwarzanie materiałów radioaktywnych, broni, materiałów wybuchowych oraz substancji silnie aktywnych biologicznie.

Ustawa przewiduje wydawanie koncesji nie tylko na istniejące już zasoby, stanowiące własność państwową, lecz także na zasoby, które zostaną wybudowane i sfinansowane przez koncesjonariusza.

Procedura przyznawania koncesji obejmuje następujące etapy:

1) Podjecie przez Rade Ministrów, na wniosek właściwego ministra, decyzji o udzieleniu koncesji.

2) Konkurs lub przetarg zorganizowany i przeprowadzony przez ministra wyznaczonego w wymienionej wyżej decyzji.

3) Przyznanie koncesji.

4) Zawarcie umowy koncesyjnej z koncesjonariuszem.

W niektórych, przewidzianych prawem przypadkach, koncesjonariusz może być wyznaczony z pominięciem procedury konkursowej i przetargowej. Koncesje są przyznawane na okres do 35 lat. Okres ten może ulec wydłużeniu, jednak całkowity okres trwania koncesji nie może być dłuższy niż 50 lat. W chwili wygaśnięcia koncesji, przy tak samo spełnionych wszystkich pozostałych warunkach, dotychczasowy koncesjonariusz posiada pierwszeństwo na zawarcie nowej umowy koncesyjnej dotyczącej tych samych zasobów lub tej samej działalności.

Koncesje na zasoby stanowiące własność komunalną

Przyznawanie koncesji na korzystanie z zasobów stanowiących własność komunalną regulowane jest w Ustawie o własności komunalnej. Zgodnie z ta ustawa „koncesja” to przyznanie szczególnego prawa do korzystania z jej podmiotu, który stanowi własność komunalną, mającego na celu stale zaspokajanie potrzeb społecznych o znaczeniu komunalnym. Jednocześnie prawo to musi być takiego rodzaju, który przewiduje, ze działania związane z korzystaniem z niego mogą być prowadzone przez władze komunalne.

Zasoby, które mogą być podmiotem udzielenia koncesji obejmują: zasoby wodne (w tym wody mineralne) wykorzystywane wyłącznie na potrzeby komunalne, komunalne zbiorniki wodne i występujące nad nimi plaże, materiały obojętne i inne niezbędne do zaspokojenia potrzeb komunalnych i wydobywane metoda urobku skalnego w objętości nie większej niż 10.000 m rocznie, drogi i parkingi lokalne, lasy komunalne.

Władze komunalne mogą przyznawać koncesje na następujące rodzaje działalności: usługi wodno-kanalizacyjne, działalność dotyczącą infrastruktury transportowej i przewozów pasażerskich, działalność prowadzoną w obiektach stanowiących własność komunalną.

Procedura koncesyjna obejmuje następujące etapy:

1) Podjecie przez Rade Miasta/Gminy decyzji o udzieleniu koncesji.

2) Przeprowadzenie konkursu lub przetargu.

3) Zawarcie umowy koncesyjnej z wybranym koncesjonariuszem.