Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 12:44:01
bułgaria

Podstawę funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Bułgarii stanowi ustawa z dnia 1 października 2004 r. o zamówieniach publicznych (Законзаобщественитепоръчки )(Dz. U. z 2004 r. nr 24 z 23 marca 2004 r.). Agencja Zamówień Publicznych (Агенциятапообщественипоръчки) powstała 12 marca 2004 roku na mocy postanowienia Rady Ministrów nr 56 /2004.

Podstawę funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Bułgarii stanowi ustawa z dnia 1 października 2004 r. o zamówieniach publicznych (Законзаобщественитепоръчки )(Dz. U. z 2004 r. nr 24 z 23 marca 2004 r.). Agencja Zamówień Publicznych (Агенциятапообщественипоръчки) powstała 12 marca 2004 roku na mocy postanowienia Rady Ministrów nr 56 /2004.

Politykę państwa w zakresie zamówień publicznych realizuje Ministerstwo Gospodarki i Energetyki.

Agencja Zamówień Publicznych Republiki Bułgarii kieruje się następującymi zasadami postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych

· równego traktowania oferentów

· uczciwej konkurencji

· przejrzystości

Struktura organizacyjna Agencji obejmuje następujące departamenty:

· Finansowo-gospodarczy i administracyjno-prawny

· Monitoringu, analizy i metodologii zamówień publicznych

· Elektronicznej bazy danych

Działalność Agencji polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

  • przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,
  • wykonywania uprawnień kontrolnych,
  • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Bułgarii,
  • upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,
  • publikowania w Rejestrze Zamówień Publicznych ogłoszeń przewidzianych ustawą,
  • zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,
  • prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.

Rejestr zamówień publicznych jest publiczny i udzielający zamówienia przesyła wszelkie informacje przewidziane do wpisania na ręce dyrektora wykonawczego Agencji (art.21 ustawy). Zgodnie z artykułem 22 ustawy rejestr zawiera:

1. decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz decyzje o przedłużeniu terminu składania ofert lub deklaracji udziału,

2. ogłoszenia przewidziane do wpisu do rejestru

3. informacje o udzielonych zamówieniach publicznych

4. inne informacje określone w regulaminie stosowania ustawy.

Udzielający zamówienia publicznego wysyła informację na elektroniczną stronę Dziennika Ustaw ("Държавенвестник") i do agencji w celu wpisania do Rejestru Zamówień Publicznych http://www.aop.bg/case.php

Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (“Държавенвестник) udzielający zamówienia może opublikować informację o zamówieniu publicznym w jednej z lokalnych lub krajowych gazet. W publikacji wskazuje przedmiot zamówienia publicznego, datę publikacji w Dz. U. Nie może zawierać innych informacji niż podane w ogłoszeniu.

Obowiązujące w Bułgarii akty prawne w zakresie zamówień publicznych:

 

Unijne regulacje prawne

· Dyrektywa 2004/18/WE - dyrektywa klasyczna.

· Dyrektywa 2004/17/WE - dyrektywa sektorowa.

· Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.

· Dyrektywa 89/665/EWG - dyrektywa odwoławcza.

· Dyrektywa 92/13/EWG - dyrektywa odwoławcza.

· Nowe rozporządzenie Komisji WE NR 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku).

· Nowy Komunikat Komisji Europejskiej określający równowartość progów w dyrektywach2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku).

 

Przepisy krajowe

· ustawa z dnia 1 października 2004 r. o zamówieniach publicznych (Законзаобщественитепоръчки )(Dz. U. z 2004 r. nr 24 z 23 marca 2004 r.) dostępna po angielsku

· Reguły stosowania ustawy o zamówieniach publicznych do 30.06.2006 r. (Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки в сила до 30 юни 2006 )

· Reguły stosowania ustawy o zamówieniach publicznych od 1.07.2007 r. (Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки в сила от 01 юли 2006г.)

· Zarządzenie w sprawie udzielania małych zamówień publicznych (Наредбазавъзлаганенамалкиобщественипоръчки)

 

Pełne teksty ustaw są opublikowane na stronie http://www.aop.bg/?page_id=7&ln=1. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych są zamieszczane na stronie: http://dv.parliament.bg/.

Agencja zamówień publicznych (Agencja po obsztestweni poryczki)

http://www.aop.bg/