Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZasady pomocy udzielanej inwestorom

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 12:44:55
bułgaria

Zasady pomocy udzielanej inwestorom

Zasady pomocy udzielanej inwestorom

 

W Bułgarii zasady wspierania inwestycji zagranicznych reguluje Ustawa o wspieraniu inwestycji ogłoszona dnia 29.05.2007 r., która weszła w życie 30.08.2007 r. z późn. zm. /Закон за насърчаване на инвестициите, Държавен вестник бр.42 от 29.05.2007 г./, która wprowadza szereg instrumentów wspierających inwestycje w długoterminowe materialne i nie materialne aktywa oraz związane z nimi nowe miejsca pracy.

Ustawa m.in.:

· upoważnia Ministra Gospodarki i Energetyki RB do realizacji polityki państwa w zakresie wspierania inwestycji,

· ustanawia Bułgarską Agencję Inwestycji http://www.investbg.government.bg/.

· zapewnia równe traktowanie bułgarskich i obcych inwestorów,

· określa wymagania w stosunku do inwestycji i inwestorów,

· wprowadza podział na inwestycje klasy A i B oraz priorytetowe inwestycyjne projekty, zakwalifikowanie do określonej klasy uzależnione jest od: wartości, regionu i sektora inwestycji,

· określa instrumenty wsparcia.

 

Wymagania w stosunku do inwestycji i inwestorów

 

1. Inwestycje muszą być związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
z rozszerzaniem istniejącego przedsiębiorstwa, z dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowych produktów lub istotną zmianą w całkowitym procesie produkcyjnym istniejącego przedsiębiorstwa.

2. Inwestycje muszą dotyczyć następujących działalności gospodarczych, zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (NACE), zgodnie z jej bezpośrednim przełożeniem w Republice Bułgarii – „КИД 2008”:

a) W sektorze przemysłowym:

· Przemysł przetwórczy;

b) W sektorze usług:

· Działalności wysokotechnologiczne w obszarze technologii i usług informacyjnych;

· Działalności naukowo-badawcze i rozwojowe, profesjonalne działalności w centralnych biurach;

· Ochrona zdrowia i medyko-socjalna opieka z zakwaterowaniem;

· Edukacja;

· Magazynowanie i działalności wspomagające transport, co obejmuje usługi towarzyszące produkcji (eksploatacja magazynów i transportowa infrastruktura – lotniska, porty etc.)

3. Co najmniej 80 procent z przyszłych ogólnych przychodów ma pochodzić z wytworzonych produktów (towarów i usług) z działalności gospodarczych, o których mowa powyżej;

4. Co najmniej 40 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji ma być finansowane z własnych lub pozyskanych środków inwestora;

5. Nabywane aktywa muszą być nowe i zakupione na warunkach rynkowych od osób trzecich, niezależnie od inwestora;

6. Inwestycja musi być utrzymana w określonym regionie co najmniej 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw i 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, licznych od daty realizacji;

7. W wyniku inwestycji muszą być utworzone nowe miejsca pracy, które muszą być utrzymane w określonym regionie przez co najmniej 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw i 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw;

8. Okres realizacji ma wynosić trzy lata od daty wydania certyfikatu klasy inwestycji.

 

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu inwestycji nie są wspierane inwestycje realizowane przez osoby z prawomocnym wyrokiem (z wyjątkiem rehabilitowanych). Wyłączone ze wsparcia są także inwestycje w przedsiębiorstwach w trudnej sytuacji finansowej, inwestycje związane z wypełnieniem umów: prywatyzacyjnych, koncesyjnych i ofsetowych (kompensacyjnych). Nie podlegają wsparciu również inwestycje w produkcję w sektorach: wydobycie węgla, wydobycie stali, przemysł stoczniowy, produkcję włókien syntetycznych, rybołówstwa i akwakultury, jak również w działalności związane z produkcją rolną produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z Rozporządzeniem № 800/2008 Komisji Europejskiej w związku z art. 87 i 88 Traktatu odnoszącymi się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej.

 

Progi wymagane do zakwalifikowania inwestycji do klasy A i B

 

 

 

a. Poziom podstawowy

· Klasa A - od 20 mln BGN

· Klasa B - od 10 mln BGN

b. Rejony z wysokim bezrobociem

Inwestycja musi być w całości realizowana na obszarze gmin, które w roku poprzedzającym rok bieżący miały poziom bezrobocia równy lub wyższy od średniej krajowej.

· Klasa A - od 7 mln BGN

· Klasa B - od 4 mln BGN

c. Inwestycje w jednym obiekcie w wysokotechnologiczne działalności w sektorze przemysłowym

· Klasa A - od 7 mln BGN

· Klasa B - od 4 mln BGN

d. Inwestycje w jednym obiekcie w wysokotechnologiczne działalności i działalności w sposób intensywny bazowane na wiedzy w sektorze usług.

· Klasa A - od 4 mln BGN

· Klasa B - od 2 mln BGN,

 

Progi dla priorytetowych projektów inwestycyjnych

 

Uzyskanie zaświadczenia dla priorytetowych projektów inwestycyjnych uzależnione jest od spełnienia niżej przedstawionych progów w odniesieniu do minimalnej kwoty inwestycji oraz minimalny średniorocznej liczby pracowników liczonej od daty zakończenia inwestycji.

b. Poziom podstawowy

· 100 mln BGN i 200 zatrudnionych

c. Stworzenie strefy przemysłowej i rozwój parku przemysłowego przez przyciąganie inwestycji

· 70 mln BGN i 100 zatrudnionych

d. Inwestycje w wysokotechnologiczną produkcję w gminach z bezrobociem wyższym od średniej krajowej

· 50 mln BGN i 100 zatrudnionych

e. Budowa parku technologicznego

· 30 mln BGN i 50 zatrudnionych

f. Inwestycje w wysokotechnologiczne i w sposób intensywny bazujące na wiedzy usługi - edukacja, profesjonalne działalności i badania naukowe, ochrona zdrowia, technologie informacyjne

· 30 mln BGN i 50 zatrudnionych

Progi dotyczące minimalnej kwoty inwestycji mogą zmniejszyć się dwukrotnie przy wzroście określonej liczby zatrudnionych w następujących proporcjach:

· przy 100 osobach zatrudnionych ponad określony limit o 10% w przypadku poziomu podstawowego, tworzeniu strefy przemysłowej, inwestycje w wysokotechnologiczną produkcję, w gminach z bezrobociem wyższym od średniej krajowej.

· przy 50 osobach zatrudnionych ponad określony limit o 10% w przypadku budowy parku technologicznego i inwestycji w wysokotechnologiczne i w sposób intensywny bazujące na wiedzy usługi

 

Instrumenty wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa przewiduje trzy grupy instrumentów:

1. ogólne mające zastosowanie do każdej inwestycji, dla której wydawany jest certyfikat,

2. szczegółowe wymagające spełnienia warunków dodatkowych,

3. inne ustanowione ustawami: o zatrudnieniu, o VAT i o CIT.

W zależności od klasy inwestycji przewidywane są niżej określone instrumenty wsparcia.

 

Inwestycje klasy A i B:

 

· świadczenie usług informacyjnych i skrócenie procedury administracyjnej;

· uproszczone procedury (bez przetargu lub konkursu) przy nabywaniu prawa własności i ograniczonego prawa rzeczowego do własności państwowej albo własności władzy samorządowej oraz własności jednoosobowych spółek będących własnością skarbu państwa lub własnością władzy samorządowej;

· wsparcie finansowe szkolenia zawodowego pracowników i stażystów z wyższych uczelni, którzy rozpoczęli pracę na stanowiskach związanych z inwestycją – dotyczy wyłącznie inwestycji w wysokotechnologiczne działalności w gminach o wysokim bezrobociu.

 

Inwestycje klasy A:

 

· indywidualne usługi administracyjne;

· finansowe wsparcie budowy niezbędnej infrastruktury, które obejmuje wodociągi i kanalizację, drogi, telekomunikację i sieci energetyczne. (Dotyczy również inwestorów klasy B w przypadku realizacji dwóch projektów w strefie przemysłowej).

 

Priorytetowe projekty inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty, które uzyskały certyfikat priorytetowych projektów inwestycyjnych są wspierane poprzez wszystkie instrumenty przewidziane dla inwestycji klasy A i B, z uwzględnieniem niżej wskazanych dodatkowych instrumentów.

· nabywanie prawa własności i ograniczonego prawa rzeczowego do własności państwowej albo własności władzy samorządowej oraz własności jednoosobowych spółek będących własnością skarbu państwa lub władzy samorządowej, w ramach uproszczonych procedur (bez przetargu lub konkursu) po cenach rynkowych lub niższych (no nie niższych niż od oceny podatkowej);

· finansowe wsparcie budowy niezbędnej infrastruktury, w większym zakresie niż przewidziany dla inwestycji klasy A;

· wsparcia instytucjonalne, partnerstwo publiczno-prywatne lub tworzenie mieszanych przedsiębiorstw;

· różne typy transakcji zawieranych między inwestorem i spółką utworzoną w celu budowy i rozwoju stref przemysłowych;

· udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej:

 

a) do 50 procent kosztów inwestycji w edukację i badania naukowe, przy realizacji nie mniej niż 25% od określonego minimalnego rozmiaru inwestycji

b) do 10 procent kosztów inwestycji w przetwórstwie przemysłowym, przy realizacji nie mniej niż 50% od określonego minimalnego rozmiaru inwestycji.

 

Instrumenty wsparcia przewidziane Ustawą o wspieraniu inwestycji mają zastosowanie wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymali certyfikat klasy inwestycji lub priorytetowego projektu inwestycyjnego.

 

Procedura certyfikacji

 

Procedura certyfikacji i wymogi dotyczące inwestycyjnych projektów określone są w akcie wykonawczym do ustawy – regulaminie stosowania Ustawy o wspieraniu inwestycji.

 

Wnioski o nadanie certyfikatu klasy inwestycji lub priorytetowego projektu inwestycyjnego należy składać w Bułgarskiej Agencji ds. Inwestycji przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu inwestycyjnego.

 

Po wpłynięciu wniosku o certyfikację Dyrektor Agencji lub upoważniona przez niego osoba wyznacza urzędników Agencji do sprawdzenia inwestycji i załączonych dokumentów. Na podstawie oceny osoba upoważniona przygotowuje stanowisko w sprawie wydania certyfikatu. Na podstawie przygotowanego stanowiska Dyrektor Agencji przedstawia Ministrowi Gospodarki, Energetyki i Turystyki uzasadniony wniosek o wydanie lub odmowę certyfikatu w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, z kompletem wymaganych dokumentów.

 

W przypadku Certyfikatu klasy inwestycji Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki lub upoważniona przez niego osoba rozpatruje propozycję, wydaje lub odmawia wydania certyfikatu lub zwraca wniosek i załączone dokumenty do ponownej oceny w przypadku niezgodności z wymogami ustawy o wspieraniu inwestycji lub regulaminu stosowania Ustawy o wspieraniu inwestycji.

Certyfikat klasy inwestycji wydaje Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki lub upoważniona przez niego osoba.

 

Procedura wydawania certyfikatu priorytetowego projektu inwestycyjnego jest identyczna do procedury wydania certyfikatu klasy inwestycji, z tą różnicą, że po dokonaniu oceny, w przypadku pozytywnego stanowiska w odniesieniu do zgodności z wymogami ustawy i przepisów wykonawczych Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki składa do Rady Ministrów propozycję zawarcia memorandum lub porozumienia pomiędzy Rządem Republiki Bułgarii i inwestorem z propozycją pakietu konkretnych instrumentów wsparcia przewidzianych Ustawą o wspieraniu inwestycji. Po zatwierdzeniu memorandum lub porozumienia przez Radę Ministrów, Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki lub osoba upoważniona decyzją Rady ministrów wydaje certyfikat priorytetowego projektu inwestycyjnego

 

Inne uwarunkowania prawne w Bułgarii, traktowane jako czynniki mające sprzyjać przyciąganiu inwestycji bezpośrednich.

 

 

 

 

 

 

 

1. 10% podatek CIT,

2. 10% podatek PIT,

3. 5% podatek od dywidend i likwidacji udziałów,

4. Możliwość 100% ulgi podatku CIT z działalności produkcyjnej zlokalizowanej na terytorium gmin o wysokim bezrobociu (o 35 % wyższym od średniej krajowej) pod warunkiem zainwestowania nie uiszczanych kwot podatku i spełnienia innych warunków określonych ustawą dot. podatku CIT.

5. Możliwości uzyskania zwolnień podatkowych lub dofinansowania w przypadku zatrudniania bezrobotnych, ludzi młodych lub niepełnosprawnych.

6. Parki przemysłowe http://www.industrial-zones.com/.

 

Bułgarska Agencja ds. Inwestycji

 

 

 

 

Bułgarska Agencja ds. Inwestycji Zagranicznych http://www.investbg.government.bg/ została utworzona w 1995 roku w charakterze instytucji obsługującej wszystkie potrzeby inwestorów zagranicznych. W 2004 roku zmieniła ona nazwę na “InvestBulgaria Agency” i funkcjonuje obecnie jako Bułgarska Agencja ds. Inwestycji.

Agencja ta jest organem rządowym służącym koordynacji działań instytucji państwowych w obszarze inwestycji zagranicznych. Do jej podstawowych zadań należy również promocja inwestycji zagranicznych w Bułgarii.

Agencja udziela pomocy firmom zagranicznym na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Dostarcza potencjalnym inwestorom aktualnej informacji odnośnie procesów inwestycyjnych, porad natury prawnej, jak również wyszukuje dla nich odpowiednich partnerów lokalnych.

Usługi oferowane przez Agencję obejmują: udzielanie informacji odnośnie dostępnych terenów budowlanych i wolnych zdolności produkcyjnych, na wniosek klienta, wyszukiwanie partnerów dla joint-venture, udzielanie wyczerpującej informacji o projektach inwestycji infrastrukturalnych, analizy sektorowe najważniejszych branż gospodarki Bułgarii, dostarczanie porównywalnych danych makroekonomicznych dotyczących gospodarki kraju, udzielanie aktualnych informacji o napływie inwestycji zagranicznych, szczegółową prezentację przedsiębiorstw przewidzianych do prywatyzacji, tworzenie programów wsparcia instytucjonalnego dla inwestycji uznanych za priorytetowe, porady prawne.

 

Adresy regionalnych biur „one-stop” dla inwestorów

 

 

 

Dobrich - http://www.investindobrich.eu/

Haskovo - http://www.maritza.info/BG/p_investcenter.htm

Kardjali - http://www.invest-in-rhodopes.org/

Pernik - http://www.rosio-pernik.com/

Sliven - http://www.rosio.sliven.net/

Sofia - http://www.investinsofia.eu/

Targovishte - http://p4p.hit.bg/ Vratsa - http://www.rosio-nordwestbulgaria.org/

Stara Zagora - http://www.szeda.eu/invest-stara-zagora