Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



Wszczęcie egzekucji na terenie Bułgarii na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 12:52:07
bułgaria

Zgodnie z atr. 21 Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty bez uszczerbku dla przepisów tego rozporządzenia, postępowanie wykonawcze podlega prawu państwa członkowskiego w którym jest wykonywane, europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny, jest wykonywany na takich samych warunkach jak wykonalne orzeczenie wydane w państwie członkowskim wykonania.

Zgodnie z atr. 21 Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty bez uszczerbku dla przepisów tego rozporządzenia, postępowanie wykonawcze podlega prawu państwa członkowskiego w którym jest wykonywane, europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny, jest wykonywany na takich samych warunkach jak wykonalne orzeczenie wydane w państwie członkowskim wykonania.

 

W celu wykonania nakazu w innym państwie członkowskim powód przedstawia właściwym organom egzekucyjnym tego państwa członkowskiego:

a) odpis europejskiego nakazu zapłaty, którego wykonalność została stwierdzona przez sąd wydania i który spełnia wymogi niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności;

oraz

b) w razie potrzeby, tłumaczenie

 

Artykuł 22 ww. rozporządzenia określa warunki w jakich może nastąpić odmowa wykonania europejskiego nakazu zapłaty oraz, że w żadnym przypadku europejski nakaz zapłaty nie może być przedmiotem ponownego badania pod względem merytorycznym w państwie członkowskim wykonania. Jednocześnie artykuł 23 określa możliwość zawieszenie lub ograniczenie wykonania w przypadku złożenia przez pozwanego wniosku o ponowne zbadanie nakazu.

 

Przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty zostały wprowadzone do bułgarskiego porządku prawnego przepisami bułgarskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) („ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”). Zgodnie z art. 627 bułgarskiego KPC w celu w celu stwierdzenia wykonalności i wszczęcia egzekucji na podstawie europejskiego nakazu zapłaty konieczne jest złożenie prośby o wydanie tzw. „listu wykonawczego” („изпълнителен лист”) w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu (stosowane jest miejsce zameldowania) dłużnika, siedziby lub miejsca wykonania. Sąd przyjmuje decyzję wydania listu wykonawczego w formie zarządzenia („РАЗПОРЕЖДАНЕ”). Na wydane zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin na złożenie zażalenia biegnie dla wnioskodawcy od dnia wręczenia zarządzenia, a dla dłużnika od daty wydania zaproszenia do dobrowolnego wykonania. KPC nie wskazuje konkretnego terminu na złożenie zażalenia w przypadku postępowania na podstawie europejskiego nakazu zapłaty, stosowane jest jednak dwa tygodnie, tak jak w przypadku innych postępowań dot. listu wykonawczego. Zgodnie z art. 627 ust.1 zażalenie składa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 623 ust.6 bułgarskiego KPC tj. przed Sofijskim Sądem Apelacyjnym. Decyzja Sofijskiego Sądu Apelacyjnego podlega zażaleniu kasacyjnemu przed Najwyższym Sądem Kasacyjnym.

 

Po wydaniu listu wykonawczego może być wszczęte postępowanie egzekucyjne. Odpowiednikiem instytucji komornika w Bułgarii jest „sądowy wykonawca” („съдебен изпълнител”). Zgodnie z art. 426 bułgarskiego KPC sądowy wykonawca przystępuje do egzekucji na wniosek zainteresowanej strony na podstawie przedstawionego tytułu, w szczególności listu wykonawczego. Wykaz prywatnych sądowych wykonawców dostępny jest m.in. na stronie internetowej Bułgarskiej Izby Prywatnych Sądowych Wykonawców www.bcpea.org, która jest dostępna również w języku angielskim.

 

 

Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii (www.sofia.trade.gov.pl)