Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGłówne akty prawne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 12:54:46
bułgaria

Źródła obowiązującego w Bułgarii prawa

Źródła obowiązującego w Bułgarii prawa

 

Konstytucja Republiki Bułgarii z 1991 roku w swych postanowieniach operuje siedemnastoma nazwami aktów normatywnych, które wydawane są przez naczelne organy władzy ustawodawczej i wykonawczej, a regulacja materii aktów normatywnych nie jest uporządkowana w ramach specjalnie wyodrębnionej w konstytucji jednostki systematyzacyjnej. Nazwy typów aktów stanowienia prawa ujęte są w czterech różnych rozdziałach i są przyporządkowane na zasadzie wyłączności konkretnemu podmiotowi władzy prawodawczej.

  1. Zgromadzenie Narodowe uchwala:

· poprawki konstytucyjne

· ustawy

· uchwały

· decyzje

· deklaracje

· apele

  1. Rada Ministrów, jej przewodniczący oraz kierujący resortami rządowymi posiadają wyłączność na wydawanie:

· rozporządzeń

· reguł

· postanowień

· instrukcji

· rozkazów

· decyzji

· regulacji

· poleceń

  1. Prezydent stanowi

· rozporządzenia

· postanowienia

· posłania

· wystąpienia

Trzon bułgarskiego systemu prawnego stanowią ustawy. Monopol ich uchwalania przysługuje Zgromadzeniu Narodowemu. Konstytucja nie przewiduje możliwości delegowania tej kompetencji na rzecz innych organów państwowych. Ustawa dla uzyskania swej mocy prawnej musi być podpisana przez prezydenta i ogłoszona w ,,Dyrzawen Westnik" w terminie nie dłuższym niż 15 dni od uchwalenia.

Rada Ministrów dysponuje kompetencją wydawania rozporządzeń. Służą dla formalnego zatwierdzenia reguł, postanowień i rozkazów.

Reguły - wydawane są dla wykonania wszystkich przepisów zamieszczonych w ustawach bądź dekretach.

Postanowienia - stosuje się dla realizacji konkretnych przepisów lub rozdziałów poszczególnych ustaw.

Rozkazy - rozciągają swoja moc obowiązująca w relacjach wertykalnych wewnątrz struktury Rady Ministrów i przyporządkowanym jej organom administracji centralnej. Wydawane są dla dokonania nominacji na podlegle Radzie Ministrów stanowiska w administracji publicznej lub mają charakter pism okólnych, jak stosować akty prawne wydane przez administrację rządowa.

 

Akty prawa krajowego obowiązujące dla poszczególnych dziedzin gospodarki bułgarskiej:

· Ustawa o patentach i rejestracji modeli użytkowych z dnia 9 listopada 2006 r. (ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели), dostępna po angielsku

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_on_pumr_amended_2007.pdf

· Ustawa o oznaczeniach geograficznych z dnia 14 września 1999 r. (ЗАКОН за марките и географските означения), dostępna po angielsku

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law__marks_july2007.pdf

· Ustawa o wzorach przemysłowych z dnia 14 września 1999 r. (ЗАКОН за промишления дизайн) dostępna po angielsku

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law__ids_july2007.pdf

· Ustawa o topografii układów scalonych z dn. 15 grudnia 1999r. (ЗАКОН за топологията на интегралните схеми) dostępna po angielsku

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_topography_eg.pdf

· Ustawa o ochronie prawnej nowych odmian roślin i ras zwierząt z dn. 4 października 1996 r. (ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни) dostępna po angielsku http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_newpvab_eg.pdf

Podstawowe Ustawy systemu podatkowego w Bułgarii to:

- Ustawa o podatku PIT (Zakon za danacite wyrchu dochodite na

iziczeskite lica) opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dyrżawen westnik) nr

95 z 24.11.2006 r. z późniejszymi zmianami (ostatania z 29.04.2008 r.)

- Ustawa dot. podatku CIT (Zakon za korporatiwnoto podochodno obłagane) opublikowany w Dzienniku Ustaw(Dyrzawen Westnik) nr 105 z 22.12.2006 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia z 21.12.2007 r.);

- Ustawa o podatku od wartości dodanej (VAT), opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dyrzawen Westnik) nr 63 z 4.08.2006 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (ostatnia z 28.12.2007 r.);

- Regulamin stosowania Ustawy o podatku VAT, opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dyrzawen Westnik) nr 76 z 15.09.2006 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (ostatnia z 15.04.2008r.)

- Ustawa o akcyzie i magazynach podatkowych, opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dyrzawen Westnik) nr 91 z 15.11.2005 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (ostatnia z 04.04.2008 r.):

- Ustawa o podatkach i opłatach miejscowych opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dyrzawen westnik) nr 117 z 10.12.1997 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (ostatnia z 21.12.2007 r.);

Obowiązujące w Bułgarii akty prawne w zakresie zamówień publicznych:

 

Unijne regulacje prawne

· Dyrektywa 2004/18/WE - dyrektywa klasyczna.

· Dyrektywa 2004/17/WE - dyrektywa sektorowa.

· Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych.

· Dyrektywa 89/665/EWG - dyrektywa odwoławcza.

· Dyrektywa 92/13/EWG - dyrektywa odwoławcza.

· Nowe rozporządzenie Komisji WE NR 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku).

· Nowy Komunikat Komisji Europejskiej określający równowartość progów w dyrektywach2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku).

 

Przepisy krajowe

· ustawa z dnia 1 października 2004 r. o zamówieniach publicznych (Законзаобщественитепоръчки )(Dz. U. z 2004 r. nr 24 z 23 marca 2004 r.) dostępna po angielsku

· Reguły stosowania ustawy o zamówieniach publicznych do 30.06.2006 r. (Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки в сила до 30 юни 2006 )

· Reguły stosowania ustawy o zamówieniach publicznych od 1.07.2007 r. (Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки в сила от 01 юли 2006г.)

· Zarządzenie w sprawie udzielania małych zamówień publicznych (Наредбазавъзлаганенамалкиобщественипоръчки)