Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGdy kontrahent jest niesolidny

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-10 11:53:16
bułgaria, prawo, windykacje, sądy, ue

W Bułgarii możliwa jest m.in. windykacja wierzytelności przed sądem cywilnym. Odpowiednikiem instytucji komornika jest tu „sądowy wykonawca”.

 

 

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, bez uszczerbku dla przepisów tego rozporządzenia, postępowanie wykonawcze podlega prawu państwa członkowskiego, w którym jest wykonywane.

Europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny, jest wykonywany na takich samych warunkach jak wykonalne orzeczenie wydane w państwie członkowskim wykonania.

W celu wykonania nakazu w innym państwie członkowskim powód przedstawia właściwym organom egzekucyjnym tego państwa członkowskiego: odpis europejskiego nakazu zapłaty, którego wykonalność została stwierdzona przez sąd wydania i który spełnia wymogi niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności oraz w razie potrzeby, tłumaczenie.

Z kolei art. 22 rozporządzenia określa warunki, w jakich może nastąpić odmowa wykonania europejskiego nakazu zapłaty. Według przepisów unijnych w żadnym przypadku europejski nakaz zapłaty nie może być przedmiotem ponownego badania pod względem merytorycznym w państwie członkowskim wykonania. Jednocześnie art. 23 określa możliwość zawieszenia lub ograniczenia wykonania w przypadku złożenia przez pozwanego wniosku o ponowne zbadanie nakazu.

Przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty zostały wprowadzone do bułgarskiego porządku prawnego przepisami bułgarskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zgodnie z art. 627 bułgarskiego KPC w celu w celu stwierdzenia wykonalności i wszczęcia egzekucji na podstawie europejskiego nakazu zapłaty konieczne jest złożenie prośby o wydanie tzw. „listu wykonawczego” w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu (stosowane jest miejsce zameldowania) dłużnika, siedziby lub miejsca wykonania.

 

 

Sąd przyjmuje decyzję wydania listu wykonawczego w formie zarządzenia. Na wydane zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin na złożenie zażalenia biegnie dla wnioskodawcy od dnia wręczenia zarządzenia, a dla dłużnika - od daty wydania zaproszenia do dobrowolnego wykonania.

KPC nie wskazuje konkretnego terminu na złożenie zażalenia w przypadku postępowania na podstawie europejskiego nakazu zapłaty, stosowane jest jednak dwa tygodnie, tak jak w przypadku innych postępowań dotyczących listu wykonawczego. Zgodnie z art. 627 ust.1 zażalenie składa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 623 ust.6 bułgarskiego KPC tj. przed Sofijskim Sądem Apelacyjnym. Decyzja Sofijskiego Sądu Apelacyjnego podlega zażaleniu kasacyjnemu przed Najwyższym Sądem Kasacyjnym.

Po wydaniu listu wykonawczego może być wszczęte postępowanie egzekucyjne. Odpowiednikiem instytucji komornika w Bułgarii jest „sądowy wykonawca”. Zgodnie z art. 426 bułgarskiego KPC sądowy wykonawca przystępuje do egzekucji na wniosek zainteresowanej strony na podstawie przedstawionego tytułu, w szczególności listu wykonawczego.

Wykaz prywatnych sądowych wykonawców dostępny jest m.in. na stronie internetowej Bułgarskiej Izby Prywatnych Sądowych Wykonawców www.bcpea.org, która jest dostępna również w języku angielskim.

Sprawy odzyskania długów prowadzą firmy windykacyjne m.in.: Creditreform Bulgaria OOD Zh. K. Ilinden, Bl. 129, VH. B, 1309 Sofia (tel. +35929293993, fax: +359 2 920 40 93-98, www.credittreform.bg) czy EOS Matrix Ltd., ul. Racho Petkov Kazandzhiyata, 1715 Sofia (tel. +359 2 9760800, fax: +359 2 4899468, www.eos-matrix.bg). Wykaz prywatnych komorników w różnych miastach Bułgarii znajduje się pod adresem: http://www.sadebenizpalnitel.com/.

 

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)

 

 

 

Rozporządzenie nr 805/2004, które utworzyło Europejski Tytuł Egzekucyjny, weszło w życie 21 października 2005 r. Rozporządzenie ustanawia ogólne zasady i procedurę uzyskiwania europejskich tytułów egzekucyjnych. Szczegółowe regulacje oraz przebieg samej egzekucji pozostawiono w gestii prawa poszczególnych państw członkowskich.

ETE jest dodatkowym środkiem służącym egzekucji należności bezspornych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie ma zastosowanie jedynie do wyroków, ugód zawartych przed sądem lub zatwierdzonych przez sąd oraz dokumentów formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych jako dokumenty urzędowe po wejściu w życie rozporządzenia. Pierwszym warunkiem jest więc, aby ostateczne orzeczenie zostało wydane po 21 października 2005 r. Poza tym orzeczenie musi spełniać następujące warunki:

 • opierać się na uznaniu roszczenia przez dłużnika, albo
 • ugodzie zawartej przed sądem lub przez sąd zatwierdzonej
 • dotyczyć roszczeń pieniężnych.

Roszczenie uznaje się także za bezsporne gdy:

 • dłużnik nie wniósł sprzeciwu
 • nie stawił się ani nie był reprezentowany przed sądem, nawet wtedy, gdy początkowo zakwestionował roszczenie w toku postępowania sądowego.

Europejski Tytuł Egzekucyjny funkcjonuje na podstawie wydanego tytułu egzekucyjnego i jest wydawany w państwie członkowskim, z którego pochodzi ten tytuł. Wyjątki stanowią roszczenia, które zostały zakwestionowane między stronami – art. 3 Rozporządzenia. Tytuły, które nie należą do tej grupy mogą uzyskać status Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Rozporządzenie znajduje zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Wyjątki od tej zasady dotyczą spraw wyłączonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia.

Dzięki rozporządzeniu nie ma potrzeby uzyskiwania wcześniej zgody władz sądowych państwa członkowskiego, w którym ma nastąpić egzekucja. Wykonywanie ETE podlega krajowemu porządkowi prawnemu państwa członkowskiego, w którym będzie przeprowadzana egzekucja. Podlega ona bowiem takim samym zasadom, jak wyroki wydawane w danym państwie członkowskim. W tym celu wierzyciel jest zobowiązany dostarczyć właściwemu organowi egzekucyjnemu w państwie członkowskim, w którym będzie prowadzona egzekucja:

 • odpisu wyroku oraz odpisu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
 • tłumaczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym będzie prowadzona egzekucja.

W żadnym wypadku skuteczność wyroku albo jego uznanie za ETE nie może być weryfikowane w państwie członkowskim, gdzie prowadzona ma być egzekucja.

Europejski Tytuł Egzekucyjny wydany w jednym państwie członkowskim musi być więc traktowany w innym państwie członkowskim tak, jakby pochodził z tego państwa. W związku z tym bez podejmowania dodatkowych kroków, wierzyciel może zwrócić się bezpośrednio do organów egzekucyjnych państwa, w którym ma być prowadzona egzekucja, bez konieczności przedstawiania dodatkowego oświadczenia egzekucyjnego ani bez ponownego badania orzeczenia sądowego lub jego potwierdzenia.

 

Jeśli zaistnieją problemy z uzyskaniem należności za zrealizowany kontrakt, można skorzystać z usług firm zajmujących się odzyskiwaniem długów:

 1. Creditreform Bulgaria OOD
  Zh. K. Ilinden, Bl. 129, VH. B
  1309 Sofia
  tel. +35929293993
  fax: +359 2 920 40 93-98
  e-mail: office@creditreform.bg
  http://www.credittreform.bg/
 2. EOS Matrix Ltd.
  ul. Racho Petkov Kazandzhiyata
  1715 Sofia
  tel. +359 2 9760800
  fax: +359 2 4899468
  www.eos-matrix.bg
 3. JJM POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  Foreign Department
  ul.Stalowa 9
  41-214 Sosnowiec
  tel.: +48 32 355 03 00
  fax: +48 32 355 03 01
  e-mail: demidow@ewindykacja.pl; elzbieta.wincel@ewindykacja.pl
  www.ewindykacja.pl
 4. INKASSO-Plus Sp. z o.o.
  ul. Sowińskiego 46
  40-018 Katowice
  tel.: +48 32 728 77 00
  fax: +48 32 728 77 88
  e-mail: info@inkasso-plus.pl
  www.inkasso-plus.pl

Dane kontaktowe państwowych komorników:

 1. Państwowy komornik (Dyrżawen sydia izpyłniteł)
  http://www.srs.justice.bg/6/page.html
  Kierownik – Sneżina Iwanczewa
  Tel: centrala: 00359 2/986 21 92
  Dni i godziny przyjęć: wtorek godz. 9 -12 i od 15,30 do 17 (czasu miejscowego).

Wykaz prywatnych komorników w różnych miastach Bułgarii można znaleźć na stronie: http://www.sadebenizpalnitel.com/

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Bluzy do nadruku

Klasyczna czy na zamek? Z kapturem czy bez? Wybór należy do Ciebie. Bluzy do nadruku Bluza wykon...
Polska - SZCZECIN 2022-01-27 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Kancelarie frankowe

Frankowicze to bardzo szczególna i jednocześnie niesamowicie pokrzywdzona przez system bankowości...
Polska - SZCZECIN 2022-01-27 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Artykuły SEO – co to?

Artykuły SEO – co to? Treść jest jednym z kluczowych czynników rankingowych we współczesnej optym...
Polska - SZCZECIN 2022-01-27 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert